ALGEMENE VOORWAARDEN
van de Vereniging Bangers & Mash


 

Algemeen
1.        De overeenkomst is niet opzegbaar, tenzij in deze overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.
2.       De datum voor een optreden van Bangers
& Mash wordt altijd in onderling overleg met de Opdrachtgever vastgesteld. Hierbij geldt: "Wie het eerst komt, het eerst maalt."
3.       In geval de opdrachtgever een optie boekt voor een bepaalde datum, zal deze optie tot 14 dagen na plaatsing van kracht blijven. Na deze termijn vervalt zij automatisch en zijn geen der partijen gebonden.
4.       Optredens worden in principe alleen op vrijdag- of zaterdagavond verzorgd. Andere afspraken zijn in overleg altijd mogelijk.
5.       De speeltijd ligt tussen 20.00 uur en 01.00 uur en een optreden beslaat 2 sets van circa 60 minuten met daar tussen tenminste een kwartier pauze, tenzij anders overeengekomen.
6.       Bangers
& Mash beschikt over een eigen geluidsinstallatie; deze is geschikt voor gezelschappen tot ongeveer 300 personen. Is een en ander naar het oordeel van Bangers & Mash of de Opdrachtgever niet voldoende, dan zijn alle kosten van uitbreidings- of vervangende apparatuur voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
7.       Om een optreden behoorlijk te kunnen uitvoeren, moet Bangers
& Mash kunnen beschikken over een speelplek van tenminste 5 bij 4 meter (lxbr). Tevens moet Bangers & Mash nabij de speelplek kunnen beschikken over een 230 volt aansluiting met randaarde op een groep met voldoende vermogen en apart van lichtdimmers en thermostaten (koelkasten etc.), alsmede voldoende verlichting. In geval van een buitenoptreden met vochtig weer dient de gebruikte groep te zijn voorzien van een aardlekschakelaar en is de speelplek overdekt.
8.       Bangers
& Mash spreekt met de Opdrachtgever altijd één duidelijke prijs af. In deze prijs zijn begrepen het gebruik van de eigen geluidsapparatuur van Bangers & Mash alsmede de reiskosten. Betaling vindt altijd plaats door storting vooraf op de bankrekening van de vereniging Bangers & Mash of contant, direct na afloop van het optreden.
9.     De leden van Bangers
& Mash hebben recht op tenminste 3 consumpties per uur voor rekening van de Opdrachtgever.

Bijzondere rechten en verplichtingen van de Opdrachtgever
10.    De Opdrachtgever zal in verband met het optreden zorgdragen voor de afdracht van verschuldigde muziekauteursrechten.
11.     De Opdrachtgever heeft het recht om naam, logo, afbeelding en biografische gegevens van Bangers
& Mash in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst te gebruiken voor de promotie van het optreden.
12.    De Opdrachtgever is tegenover Bangers
& Mash verplicht om in verband met het optreden en al hetgeen daarmee samenhangt, alle regelgeving op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden in acht te nemen.
13.    Het is niet toegestaan om van het optreden geluids- en/of audiovisuele opnamen te (doen) vervaardigen, behoudens na de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bangers
& Mash. De Opdrachtgever zal alle noodzakelijke maatregelen treffen om te voorkomen, dat van het optreden van Bangers & Mash geluids- en/of audiovisuele opnamen worden vervaardigd. 

Bijzondere rechten en verplichtingen van Bangers & Mash
14.    Bangers
& Mash zal in verband met het optreden zorgdragen voor het vervoer van de bandleden, de instrumenten en de eigen geluidsapparatuur.
15.    Bangers
& Mash heeft het recht om in/op de zaal/het terrein van de locatie zgn. merchandisingproducten (zoals, maar niet beperkt tot geluidsdragers, t-shirts, posters e.d.) die betrekking hebben op Bangers & Mash te (doen) verkopen, waartoe de Opdrachtgever aan Bangers & Mash zgn. verkoopruimte ter beschikking zal stellen.
16.    Bangers
& Mash heeft het recht om deze overeenkomst zonder tot enige (schade-)vergoeding gehouden te zijn tot uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van het optreden aan de Opdrachtgever op te zeggen, indien Bangers & Mash door een radio- of tv-optreden op bedoelde datum aantoonbaar verhinderd is om het optreden te verzorgen, met dien verstande, dat, indien door de Opdrachtgever gewenst en uiterlijk één week na de oorspronkelijke datum van het optreden schriftelijk aan Bangers & Mash kenbaar gemaakt, partijen alsdan in goed overleg een datum binnen zes (6) maanden na de oorspronkelijke datum zullen vaststellen waarop het optreden alsnog onder gelijke condities zal plaatsvinden.
17.    Bangers
& Mash heeft het recht om deze overeenkomst zonder tot enige (schade-)vergoeding gehouden te zijn aan de Opdrachtgever op te zeggen indien de veiligheid van Bangers & Mash, zijn werknemers, medewerkers en/of opdrachtnemers bij het optreden niet is gewaarborgd. In dat geval zal de Opdrachtgever desalniettemin de volledige gage, zoals bepaald in deze overeenkomst aan Bangers & Mash verschuldigd zijn.
18.    De Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met het repertoire en het gebruikelijke geluidsvolume bij optredens van Bangers
& Mash. Repertoire en geluidsvolume zullen derhalve door Bangers & Mash worden bepaald, met dien verstande, dat Bangers & Mash het maximum geluidsvolume, zoals van overheidswege aan de Opdrachtgever voorgeschreven, niet zal overschrijden.
19.    Bangers
& Mash zal op verzoek van de Opdrachtgever, voor zover voor handen, het logo, een foto en biografische bijzonderheden van Bangers & Mash voor promotioneel gebruik aan de Opdrachtgever doen toekomen.

Aansprakelijkheid
20.   De Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade die aan de persoon of goederen van Bangers
& Mash, zijn werknemers, medewerkers en/of opdrachtnemers zou worden toegebracht door de Opdrachtgever, zijn werknemers, medewerkers en/of opdrachtnemers en/of het publiek. De Opdrachtgever vrijwaart Bangers & Mash van aanspraken van derden terzake en de Opdrachtgever zal deze schade vergoeden en zich tegen deze aansprakelijkheid adequaat verzekeren.
21.    Op straffe van verval van enige aanspraak van de Opdrachtgever, stelt de Opdrachtgever Bangers Bangers
& Mash binnen twee (2) werkdagen schriftelijk in gebreke, indien Bangers & Mash toerekenbaar is tekort geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen. 

Overmacht
22.   Indien Bangers
& Mash door overmacht, zoals in geval van ziekte, ongeval, ernstige verkeersproblemen, overheidsmaatregelen e.d., verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen, zal Bangers & Mash de Opdrachtgever daarvan terstond in kennis stellen. Ingeval van ziekte of ongeval heeft de Opdrachtgever het recht om door een Arbo-arts een onderzoek te laten instellen.
23.   Overmacht als hiervoor bedoeld heeft opschortende werking en de Opdrachtgever heeft derhalve het recht om, rekening houdend met de agenda van Bangers
& Mash, het optreden onder gelijke condities binnen een periode van zes (6) maanden alsnog te laten plaatsvinden.
24.   Indien het optreden als gevolg van overmacht aan de zijde van de Opdrachtgever geen doorgang kan vinden, dan zal de overeenkomst geacht worden van rechtswege te zijn ontbonden en zal de Opdrachtgever desalniettemin 50% van de vergoeding, zoals bepaald in artikel 2.1, aan Bangers
& Mash verschuldigd zijn en voldoen. 

Slotbepalingen
25.   Elke wijziging of aanvulling van deze overeenkomst, is slechts geldig, indien en voorzover deze schriftelijk door partijen is overeengekomen.
26.   Alle geschillen die uit hoofde van deze overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waar Bangers
& Mash is gevestigd.

Deze Algemene Voorwaarden prevaleren boven eventuele andere cq aanvullende voorwaarden, welke door de Opdrachtgever of derde partij toepasselijk worden verklaard.